Trang Chủ | Tài Liệu | Mọi Nơi
[func:id] : ID của wapsite (không khuyến khích sử dụng)
[func:home] : trang chủ của wapsite (ví dụ: http://demo.viwap.net)
[func:name] : tên wapsite (ví dụ: demo.viwap.net)
[func:theme] : giao diện CSS mặc định của wapsite
[func:title] : tiêu đề của trang hiện tại (nếu trang hiện tại không có tiêu đề sẽ hiển thị tiêu đề mặc định của wapsite)
[func:keywords] : từ khóa tìm kiếm của wapsite
[func:description] : mô tả của wapsite
[client:ip] : ip của khách truy cập
[client:browser] : trình duyệt của khách truy cập
[time:d] : ngày hiện tại (ví dụ: 1)
[time:dd] : ngày hiện tại (ví dụ: 01)
[time:m] : tháng hiện tại (ví dụ: 1)
[time:mm] : tháng hiện tại (ví dụ: 01)
[time:yy] : năm hiện tại (ví dụ: 18)
[time:yyyy] : năm hiện tại (ví dụ: 2018)
[time:h:12] : giờ hiện tại dạng 12 giờ (ví dụ: 7)
[time:hh:12] : giờ hiện tại dạng 12 giờ (ví dụ: 07)
[time:h:24] : giờ hiện tại dạng 24 giờ (ví dụ: 7)
[time:hh:24] : giờ hiện tại dạng 24 giờ (ví dụ: 07)
[time:ii] : phút hiện tại (ví dụ: 59)
[time:ss] : giây hiện tại (ví dụ: 59)
[admin]#[/admin]
# : nội dung hiển thị khi đăng nhập (có thể sử dụng HTML)
[guest]#[/guest]
# : nội dung hiển thị khi chưa đăng nhập (có thể sử dụng HTML)