Trang Chủ | Tài Liệu | Chuyên Mục Mẹ
[category:link] : liên kết chuyên mục mẹ
[category:name] : tên chuyên mục mẹ

Chuyên mục con
[subcategory][not:have=#1][have=#2]#3[/subcategory]
#1 : nội dung hiển thị khi không có chuyên mục con (có thể sử dụng HTML)
#2 : nội dung hiển thị khi có chuyên mục con (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{link} : liên kết chuyên mục con
{name} : tên chuyên mục con