Trang Chủ | Tài Liệu | Trang Chủ
Danh sách bài viết
[topic:list][show=#1][no:topic=#2][have:topic=#3]#4[/topic:list]
#1 : số lượng bài viết hiển thị trên một trang (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết

Bài viết mới
[topic:new][show=#1][no:topic=#2][have:topic=#3]#4[/topic:new]
#1 : số lượng bài viết hiển thị (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết

Bài viết xem nhiều
[topic:hot][show=#1][no:topic=#2][have:topic=#3]#4[/topic:hot]
#1 : số lượng bài viết hiển thị (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết

Chuyên mục
[category][not:have=#1][have=#2]#3[/category]
#1 : nội dung hiển thị khi không có chuyên mục (có thể sử dụng HTML)
#2 : nội dung hiển thị khi có chuyên mục (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{link} : liên kết chuyên mục
{name} : tên chuyên mục

Chuyên mục mẹ + Chuyên mục con
[all:category][category:div:class=#1][category:icon=#2][subcategory:div:class=#3][subcategory:icon=#4][/all:category]
#1 : thẻ div class chuyên mục mẹ (chỉ sử dụng thẻ class có trong CSS)
#2 : biểu tượng hiển thị trước tên chuyên mục mẹ (có thể sử dụng HTML)
#3 : thẻ div class chuyên mục con (chỉ sử dụng thẻ class có trong CSS)
#4 : biểu tượng hiển thị trước tên chuyên mục con (có thể sử dụng HTML)

Bài viết hiển thị theo chuyên mục con
[subcategory][id=#1][show=#2][true=#3][flase=#4][no:topic=#5][have:topic=#6]#7[/subcategory]
#1 : id chuyên mục con (phải đúng id chuyên mục con)
#2 : số lượng bài viết hiển thị (chỉ sử dụng kí tự số)
#3 : nội dung hiển thị khi đúng chuyên mục con (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung hiển thị khi không đúng chuyên mục con (có thể sử dụng HTML)
#5 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#6 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#7 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết