Trang Chủ | Tài Liệu | Chuyên Mục Con
[category:link] : liên kết chuyên mục mẹ
[category:name] : tên chuyên mục mẹ
[subcategory:link] : liên kết chuyên mục con
[subcategory:name] : tên chuyên mục con

Bài viết
[topic][show=#1][no:have=#2][have=#3]#4[/topic]
#1 : số lượng bài viết hiển thị trên một trang (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết