Trang Chủ | Tài Liệu | Truy Vấn Từ Khóa
[tag][show=#1][no:quest=#2][no:result=#3][have:result=#4]#5[/tag]
#1 : số lượng bài viết hiển thị trên một trang (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có từ khóa (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi không có bài viết. nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{quest} : nội dung từ khóa truy vấn
#4 : nội dung hiển thị khi có bài viết. nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{quest} : nội dung từ khóa truy vấn
#5 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết