Trang Chủ | Tài Liệu | Bài Viết
[category:link] : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
[category:name] : tên chuyên mục mẹ bài viết
[subcategory:link] : liên kết chuyên mục con bài viết
[subcategory:name] : tên chuyên mục con bài viết
[topic:link] : liên kết bài viết
[topic:name] : tên bài viết
[topic:text] : nội dung bài viết
[topic:thumb] : ảnh đại diện bài viết
[topic:time] : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
[topic:day] : ngày đăng bài viết
[topic:month] : tháng đăng bài viết
[topic:year] : năm đăng bài viết
[topic:view] : lượt xem bài viết
[topic:tag=#] : từ khóa tìm kiếm bài viết (# : sử dụng mã màu hexadecimal hoặc tên màu bằng tiếng anh)

Tập tin đính kèm
[file][not:have=#1][have=#2]#3[/file]
#1 : nội dung hiển thị khi không có tập tin (có thể sử dụng HTML)
#2 : nội dung hiển thị khi có tập tin (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{link} : liên kết tập tin
{name} : tên tập tin
{size} : kích thước tập tin

Bài viết cùng chuyên mục
[same:category][show=#1][not:have=#2][have=#3]#4[/same:category]
#1 : số lượng bài viết hiển thị (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết

Bài viết ngẫu nhiên
[random][show=#1][not:have=#2][have=#3]#4[/random]
#1 : số lượng bài viết hiển thị (chỉ sử dụng kí tự số)
#2 : nội dung hiển thị khi không có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#3 : nội dung hiển thị khi có bài viết (có thể sử dụng HTML)
#4 : nội dung code bao gồm (có thể sử dụng HTML)
{category:link} : liên kết chuyên mục mẹ bài viết
{category:name} : tên chuyên mục mẹ bài viết
{subcategory:link} : liên kết chuyên mục con bài viết
{subcategory:name} : tên chuyên mục con bài viết
{link} : liên kết bài viết
{name} : tên bài viết
{thumb} : ảnh đại diện bài viết
{preview} : xem trước bài viết (tối đa 150 kí tự)
{time} : thời gian đăng bài viết (ví dụ: 8:45)
{day} : ngày đăng bài viết
{month} : tháng đăng bài viết
{year} : năm đăng bài viết
{view} : lượt xem bài viết